Posts

Diamond

*છેલ્લાં ત્રીસ વરસથી ઝવેરી બજારમાં ઈડરવાળા મહાશંકર મહારાજની હોટેલ ધમધોકાર ચાલતી હતી*
*છતાં એમણે જિંદગીમાં હિસાબનો ચોપડો રાખ્યો નહોતો*.
*સાંજે જે ગલ્લો આવે* *એમાંથી બીજા દહાડે સવારે દાણાવાળા* *શાકવાળા*, *દૂધવાળાના* *હિસાબ ચૂકવી દેતા*
" *બાપા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થયેલા દીકરા મનહરે દુકાનમાં દાખલ થતાં કહ્યું*,
" *આ તે તમે કેવી રીતે ધંધો ચલાવો છો*?
*ચોપડા વગર તમને કેટલો નફો થયો એની કેવી રીતે ખબર પડે* ? "
" *જો બેટા,*
*હું દેશમાંથી મુંબઈ માત્ર પહેરેલે ધોતિએ આવ્યો હતો* *આજે તારો ભાઈ ડૉક્ટર છે*. *તારી બહેન વકીલાત કરે છે ને તું ચર્ાટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થયો*...."
" *આજે આપણી પાસે મોટર છે* *રહેવાનો આપણો ઓનરસિપનો ફ્લેટ છે* *બધી વહુઓને દાગીના છે ને આ હોટેલ છે* *એ બધાનો સરવાળો કર અને એમાંથી ધોતિયું બાદ કર*.
*જે આવે તે નફો*"
*મનુષ્ય* .... !
*જ્યારે પૈસો ન હોય* *ત્યારે ઘેર બેઠાં શાકભાજી ખાય*
*જ્યારે પૈસો હોય* *ત્યારે સરસ રેસ્ટોરેન્ટ્માં જઈને એ જ શાકભાજી ખાય*
*જ્યારે પૈસો ન હોય* *ત્યારે બાઈસિકલ ચલાવે*
*જ્યારે પૈસો હોય* *ત્યારે તેવી જ બાઈસિકલ જીમમાં જઈને ચલાવે*
*જ્યારે પૈસ…

Secrets Of Teaching Yoga

Secrets Of Teaching Yoga
What you are about to read applies to teaching, in general. In fact, we are all teachers, to some degree. You teach your friends, co-workers, strangers and family members on a daily basis.

The example you set teaches someone in some way. Whether you are a positive role model, or not, people, and the world, react to you. Sorry to say, you have more responsibility than you thought possible.

Do you realize that when you hurt one person, it will set a chain of events into motion? Even worse is that, most violent acts were stimulated by smaller, seemingly unimportant events.

When you talk to your students, always show mutual respect. Don’t take advantage of your position as a Yoga teacher to temporarily feed your ego.

The first thing a Yoga teacher should instill, in his or her students, is self-motivation. The serious Yoga student must be a self starter. This is a person who practices Yoga at home, as well as in class. They don’t depend on their friend…

Benefits And Importance Of Bhujangasana

Benefits And Importance Of Bhujangasana Bhujangasana is known as the snake or cobras pose because it reflects the look of a raised hood. As you raise your head along with your chest it represents a snake hood. The rest of the body lies down representing the body of the snake. This asana can be one of the best asanas for your back as well as your spine.

Inhaling and exhaling plays a very important part in this or any other asanas. Bending and stretching of your back may differ between individuals. As some has their youth to help whereas some manage even without that. It all depends on how flexible your body is and how much can you bend, to make the utmost use from your asana.

It has been said that, as long as your back is flexible you still have a long way to go. Every muscle of your body is pulled and stretched which gives the elasticity and suppleness to your backbone. With the passing of age our back starts throwing tantrums and becomes very stiff against our wishes. …

Yoga The Natural Master Of All Remedies

Yoga The Natural Master Of All Remedies
Yoga is practised the whole world over by people wanting to free up their mind from stress/anxiety and to strengthen their concentration pattern.

Pressure from stress and a great many other disorders are some of the main reasons why people turn to yoga. And why wouldnt they when in return they gain a healthy body and a new outlook on life. Without doubt it is a force in its self to help combat anger outbursts, frustration and depression.

By practising yoga under the hands of dedicated followers then you are certain of results in banishing any displeasures you may have. Yoga is very effective in the way it takes control over those displeasures and replaces them with positive thoughts.

People are taking to such exercises because of the relaxed thinking pattern it imposes on the mind where all your cares and woes are put on hold. It also helps relieve those discomforts that come with every day life. Exercising your body in yoga movem…

Benefits Of Pincha Mayurasana

Benefits Of Pincha Mayurasana
The meaning of this asana is peacock feather pose. Before displaying the beautiful feathers, the peacock happens to lift its tail upright. This upright pose before dancing is known as Pincha Mayurasana. This represents the peacock in all its grandeur. The fierceness that is described in the peacock has to be imbibed in our day to day lives.

You can also call it as the elbow stand or the forearm stand pose too. As the entire weight falls on your shoulders, it has tremendous strength to withhold that balance for a specific period of time. As the shoulders are not joined together but kept at a distance distributing your weight on both the shoulders.

Similar to Adho Mukha Svanasana and Adho Mukha Vrksasana this pose also tests the inbuilt fear of falling. This fear factor is very common while doing all these kind of asanas. It is different to Vrksasana as the arms are not bended and in this asana it is bended giving you the extra support.

It ma…

There S Help For Asthma In Yoga

There S Help For Asthma In Yoga
Perhaps it was predestined that I should have had asthma as a kid, discover Yoga as an adult, correct my respiratory health with it and now be blessed to write about my experiences with using Yoga (amongst other things) to control my asthma symptoms.

If this is the case, then I am honored. Either way it goes, I can say with much confidence that based on my experiences, one helpful exercise for alleviating Asthma symptoms and dealing with its many inconveniences is Yoga.

Owing to its gentle poses and stretches and the deep breathing involved in Yoga, certain poses-when used correctly-can be very helpful for smoothening the chronic inflammation of the bronchial tubes (airways) that causes swelling and narrowing (constriction) of the airways as is the case in Asthma patients.

Furthermore, when using Yoga as an exercise for asthma control, one need not worry about the common exercise-induced asthma attacks that may come as a result of vigorous…

The Best Benefit Of Yoga Efficiency In Work Is Yoga

The Best Benefit Of Yoga Efficiency In Work Is Yoga
Sometimes, what a voluminous book cannot explain can be explained in a single sentence! It is true about yoga. Yoga is not a mere word; it is a vast subject with many dimensions.

The wise saying goes, “Yoga karmasu kaushalam!’-which means, ‘Efficiency in work is yoga!”

What you do is not important. How you do what you do, is important!

Yoga also means union. What union? Whether union between the body and the mind? Or the mind with the spirit? The traditionally accepted belief (or truth, depending upon the level of your spiritual progression) is the union between the Jeevatman and the Paramatman- between one’s individual consciousness and the universal consciousness.

Yoga is a very vast subject. Attempting even an introduction in a small articles is an impossibility. Nevertheless, some important observations need to be understood when you speak of yoga.

Yoga has got something to do with the health of your physical body.

Yoga has…